Obchodné podmienky

     VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – ver. 180525

1.Všeobecné ustanovenia

1.1. Zverejnené obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi

predávajúcim, ktorým je Smart Computer, spol. s r.o., so sídlom J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen, IČO: 31629881, DIČ: 2020476744, IČ DPH: SK2020476744, so zápisom v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2755/S, s prevádzkami ul.J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen a ul.Záborského 20, 831 03 Bratislava (ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
adresa sídla : Smart Computer, spol. s r.o.
J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen, e-mail: zvolen@smart.sk, telefón: +421-45-5321776

Kontaktné údaje na prevádzky predávajúceho :
J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen, e-mail: obchod@smart.sk, telefón: +421-917-636979

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693, e-mail: bb@soi.sk mapa

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. novelou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“).

Kupujúcim môže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo iných špecifických predpisov (ďalej len „podnikateľ“). Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené týmito podmienkami, alebo zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, a súvisiacimi predpismi. Tieto VOP sa nevzťahujú na právne vzťahy, v ktorých kupujúcim nie je spotrebiteľ.

Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, alebo využíva ponúkané služby nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“).

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa dostatočným spôsobom oboznámil a súhlasí s týmito VOP ako aj reklamačným poriadkom, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou. Tieto podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu, www.smart.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke spotrebiteľovi (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil a že súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.

1.4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovarov je uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.smart.sk. Dostupnosť tovaru môže byť potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.6. Ceny za tovar a služby prezentované v internetovom obchode sú uvedené bez DPH aj s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a to vrátane prípadných recyklačných a autorských poplatkov. Ceny nezahŕňajú cenu za prepravu tovaru, alebo iné voliteľné služby. Ceny zostávajú v platnosti len počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní predajcu. Všetky akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Môžu však nastať ojedinelé prípady, kedy kupujúci objedná tovar za chybne uverejnenú cenu (ceny sa aktualizujú podľa produktových čísiel výrobcov a niektoré môžu byť nejednoznačné a zameniteľné) v dôsledku chyby informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takomto prípade ponúkne kupujúcemu tovar za správnu cenu, ale vždy aj možnosť od zmluvy odstúpiť.

1.7. Znenie VOP môže predávajúci meniť a dopĺňať, čím nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Akékoľvek zmeny a doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.smart.sk. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo Európskych spoločenstiev, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objednávke, zasiela predávajúcemu kupujúci formou vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

2.2. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu doručené oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré je vykonávané automaticky. Toto oznámenie obsahuje údaje o tom, že objednávka bola doručená predávajúcemu, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Oznámenie o prijatí objednávky obsahuje informácie o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru ako aj iných služieb, ak boli objednané, údaj o predpokladanej dodacej dobe, údaje o mieste a spôsobe akým má byť tovar dodaný, údaje o cene za prepravu tovaru do dohodnutého miesta doručenia, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri, kontaktné údaje, otváraciu dobu prevádzok predávajúceho), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.3. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola jeho objednávka akceptovaná a v akom rozsahu. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej, alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.4. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom a v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných podmienkach týkajúcich sa obchodných, reklamačných, platobných, prepravných a iných podmienok a to nasledovným spôsobom :

 1. O hlavných vlastnostiach tovaru, alebo charakteristike služby na príslušnej katalógovej stránke predávajúceho.
 2. O obchodnom mene a sídle predávajúceho na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v článku 1.1 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. O telefónnych číslach predávajúceho a o ďalších kontaktných údajoch ako sú adresy elektronickej pošty, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim na príslušných podstránkach elektronického obchodu predávajúceho a v článku 1.1 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 4. O adresách predávajúceho, na ktorých môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, alebo služby, podať sťažnosť, alebo iný podnet v článku 1.1 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 5. O celkovej cene tovaru, alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladoch a poplatkoch, alebo ak nie je možné tieto poplatky určiť vopred akým spôsobom sa vypočítajú a o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, informoval predávajúci na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu.
 6. O platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehotách v ktorých sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, alebo poskytnúť službu, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho, informoval v príslušných článkoch týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 7. O práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v článku 11 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 8. O poskytnutí formulára na odstúpenie od zmluvy, informoval článku 11 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho a samotný formulár poskytol v prílohe č.1 týchto VOP a na príslušnej podstránke elektronického obchodu.
 9. O informácií, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods.3 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), informoval v článku 11 týchto VOP a v prílohe č.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 10. O povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa podľa § 10 ods.5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa podľa § 4 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, informoval v článku 11 VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 11. O okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, informoval v článku 11 VOP, ktoré sú umiestnené na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 12. O poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služby podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v článku 8 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 13. O existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom, alebo predávajúcim nad rámec ustanovení § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca, alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru, alebo poskytnutí služby, ak sa takáto pomoc poskytuje, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v článku 8 VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 14. O existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať a o spôsobe akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 15. O dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu na dobu neurčitú, alebo zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 16. O minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 17. O povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok, alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jej poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 18. O funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 19. O kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie, alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 20. O možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 21. O úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že potrebné úkony popísal v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 22. O tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná potom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 23. O tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie kúpnej zmluvy je slovenský jazyk, informoval v týchto VOP umiestnených na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.5. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov, alebo iných nákladov podľa bodu 2.4 písmena e. týchto VOP, alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.4 písmená i. týchto VOP, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady, alebo poplatky uhradiť.


3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný :

 • dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a pripraviť tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky účinné v čase uskutočnenia objednávky tovaru.
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej, alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, napr. prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.4 vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • zabezpečiť zber a recykláciu elektroodpadu z IT techniky a spotrebnej elektroniky (kategórie 3 a 4) prostredníctvom kolektívnej organizácie, ktorej je predávajúci členom. Kupujúci môže bezodplatne odovzdať elektroodpad na prevádzke predávajúceho. Predávajúci si týmto plní zákonnú povinnosť predajcu voči životnému prostrediu podľa zákona o odpadoch a súvisiacich vyhlášok.

3.2. Predávajúci má právo :

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • stornovať objednávku, alebo ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 14 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom.


4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný :

 • prevziať objednaný a dodaný tovar
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 • potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby
 • pri registrácii uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje, aktualizovať údaje svojho užívateľského účtu, zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných k prístupu k užívateľskému účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie týchto povinností zo strany kupujúceho. Kupujúci tiež berie na vedomie, že jeho užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to hlavne s ohľadom na nevyhnutnú údržbu prostriedkov nutných na jeho prevádzku.

4.3. Kupujúci má právo :

 • na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky
 • na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov.


5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho s uvedením obvyklej dostupnosti.

5.2. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodli v kúpnej zmluve inak, predávajúci je povinný dodať predmet plnenia zmluvy kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v uvedenej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Hmotnosť, rozmery a ostatné údaje o tovare uvedené v katalógovej ponuke predávajúceho umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú údaje udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o hodnotu, ktorú pripúšťajú príslušné technické normy.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.

5.6. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste podľa bodu 5.5. Obchodných podmienok. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim, alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnutým v kúpnej zmluve, alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu podľa VOP, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia kupujúcemu, čím sa rozumie dodanie tovaru na dohodnuté miesto, jeho prevzatie kupujúcim, alebo ním poverenou osobou.

5.8. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu určenom v kúpnej zmluve, alebo v prípade ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na určené miesto.

5.9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť zástupcovi predávajúceho t.j. dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho t.j. dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže kupujúci odmietnuť prevziať tovar s chybou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s chybou a následne v zmysle článku 8 týchto VOP uplatniť reklamáciu chyby tovaru u predávajúceho, alebo u určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar s chybou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. Súčasne v takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia zo strany predávajúceho, alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

5.10. Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako dodací aj záručný list. V prípade, ak výrobca vyžaduje záručný list pre uplatnenie reklamácie v servisnom stredisku, je súčasťou originálneho balenia výrobku aj samostatný záručný list výrobcu.


6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho, prostredníctvom platobnej karty v prevádzkarni predávajúceho, dobierkou prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa bodu 6.3. VOP a zmluvné strany sa nedohodli na splátkach, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.5. Náklady spojené s prenášaním tovaru v mieste adresy dohodnutého dodania a inštaláciou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť, ak kúpna zmluva neustanovuje inak.


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci, alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, alebo jeho zástupcu povereného doručiť tovar, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


8. Reklamačný poriadok ( Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie )

8.1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim.

8.2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ  ( vysvetlené v bode 1.2 Obchodných podmienok ), uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od predávajúceho tovar v rámci jeho predajnej siete, alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za chyby. (ďalej len "kupujúci").

8.3. Určenou osobou je subjekt oprávnený výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Určená osoba je uvedená v záručnom liste výrobcu. Zoznam určených osôb pre záručné opravy tovarov je uvedený na www.smart.sk v časti servisné strediská, alebo ho predajca spotrebiteľovi na požiadanie poskytne.

8.4. Za zodpovednú osobou (ďalej len „zodpovedná osoba“) sa pre účely tohto reklamačného poriadku považuje subjekt, ktorý prevzal od kupujúceho tovar na opravu v záruke v dôsledku využitia práva spotrebiteľa, či bude riešiť opravu chybného tovaru v záruke u predajcu, alebo určenej osoby.

8.5. Odborným posúdením sa pre účely ZOS (§ 2 písm. n) ZOS), na základe ktorého napríklad môže predávajúci zamietnuť reklamáciu podanú spotrebiteľom (§ 18 ods. 6 ZOS), rozumie písomná forma zachytenia výsledku tohto posúdenia vykonaného znalcom resp. inou oprávnenou osobou s taxatívne vymenovanými podstatnými náležitosťami, ktoré musí takéto posúdenie obsahovať. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia.

8.6. Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v predajniach predávajúceho na ul.J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen a ul.Záborského 20, 831 03 Bratislava ako aj na internetovej stránke predávajúceho www.smart.sk. Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že s ním bol oboznámený.

Zodpovednosť za chyby – poučenie o právach

8.7. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru, alebo hmotnosť a musí byť bez chýb a musí zodpovedať záväzným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar  pri prevzatí kupujúcim a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

8.8. Ak má tovar chyby o ktorých predávajúci vie, je povinný pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne kupujúceho upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za chyby, na ktoré kupujúceho upozornil. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chyby, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené obvyklým užívaním, alebo spotrebovaním tovaru (napr. batérie, tonery, a pod.). Predávajúci taktiež nezodpovedá za chyby, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru (napr. chybné body na LCD paneloch).

8.9. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8.10. U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté.

8.11. Ak ide o použitý tovar, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

8.12. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu, alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone (Občiansky zákonník). V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. V prípade, ak v ponuke tovarov na www.smart.sk, v záručnom liste vydanom kupujúcemu, alebo v reklame je poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku len u výrobcu a to len za podmienok definovaných výrobcom tovaru.

8.13. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

8.14. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak záručná doba začína plynúť od iného dňa, ako od dňa prevzatia tovaru kupujúcim, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste.

8.15. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba na tento tovar znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

8.16. V prípade, že sa po prevzatí tovaru vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.


8.17. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť bez toho aby sa zhoršila kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.18. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave, alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať. Nemožnosťou tovar riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej chyby, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb pomerne dlhý čas vylúčený z používania tovaru, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie. Za väčší počet chýb tovaru predaného v obchode možno spravidla považovať aspoň tri chyby a za opätovný výskyt chyby vyskytnutie tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.19. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.17. tohto reklamačného poriadku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.18. tohto reklamačného poriadku) tak, že umiestnil VOP obsahujúce v článku 8. reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.20. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

8.21. Právo zo zodpovednosti za chyby je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým spotrebiteľ uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby. Ak je právo zo zodpovednosti za chyby uplatnené bez toho, aby spotrebiteľ reklamoval chyby, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za chyby, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru spotrebiteľom.

Záručné podmienky

8.22. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list, manuál, alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné chyby týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru, alebo jeho obalu,  množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp.  iné zjavné chyby reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou, alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných chybách, o nekompletnosti  zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných chybách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných chýb tovaru, zistiteľných pri prevzatí nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené chyby zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

8.23. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový tovar.

8.24. V prípade, ak  tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.

8.25. Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo zodpovednosti za chyby je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

8.26. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou chybou.

8.27. Záruka sa nevzťahuje najmä na tovar a chyby tovaru, ak :

 • nebol predložený doklad o zaplatení, dodací list, alebo záručný list
 • nedošlo k oznámeniu zjavných chýb pri prevzatí resp. bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru
 • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o chybe vedel, bol na ňu predávajúcim upozornený a pre chybu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
 • uplynula záručná doba
 • došlo k mechanickému poškodeniu tovaru kupujúcim
 • tovaru bol používaný v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, prašnosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi doporučenému prostrediu uvedenému v dokumentácii k tovaru
 • opotrebením, neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar, prepätím, alebo použitím nevhodného spotrebného materiálu došlo k poškodeniu tovaru
 • nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike došlo k poškodeniu tovaru
 • ide o diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby
 • bola prevedená neodborná montáž, alebo neodborné uvedenie tovaru do prevádzky
 • boli použité iné komponenty, než odporúčané výrobcom, alebo dodávateľom
 • boli porušené ochranné pečate a nálepky, ak na výrobku nejaké boli
 • došlo k poškodeniu tovaru neodvrátiteľnými, alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • došlo k poškodeniu tovaru náhodnou skazou
 • tovar bol poškodený neodborným zásahom, alebo akýmkoľvek zásahom do výrobku inou ako určenou osobou
 • tovar bol poškodený vodou, ohňom, statickou, alebo atmosférickou elektrinou, zásahom vyššej moci
 • došlo k výskytu chýb, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov

8.28. Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné chyby nezodpovedá. Ak predávajúci vie o chybách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia chyby, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.

8.29. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

8.30. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že predávajúci umiestnil VOP obsahujúce tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať si ich.

8.31. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za chybu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje chyby za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.32. Reklamáciu uplatňuje kupujúci tak, že doručí tovar a prejav vôle uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.17 a 8.18 tohto reklamačného poriadku „Oznámenie o uplatnení reklamácie“ napr. vo forme vyplneného formulára pre uplatnenie reklamácie do prevádzkarne predávajúceho Smart Computer, spol.s r.o. : J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen, po-pi 09:00 – 18:00, obchod@smart.sk, 0917/636979,
alebo určenej osobe t.j. v autorizovanému servisnému stredisku výrobcu. Informácie o autorizovaných servisných strediskách poskytuje predávajúci na internetových stránkach www.smart.sk v časti : servisné strediská, osobne, alebo telefonicky na číslach 0917-636979 a 0917-636978. Informácie o servisných strediskách sú uvedené aj v originálnych záručných listoch výrobcu a v dokumentácii k tovaru.

8.33. Formulár pre uplatnenie reklamácie je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu prevádzkovateľa. Kupujúci je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chyby tovaru. Kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ustan. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Ak kupujúci zasiela tovar na reklamáciu prepravnou službou, predávajúci odporúča poistiť zásielku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

8.34. V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže si kupujúci uplatniť právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

8.35. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví spotrebiteľovi doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chybu tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou so spotrebiteľom.

8.36. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba sú povinní poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

8.37. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich zo zárukou.

8.38. Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše chybu tovaru a spôsob, akým sa chyba prejavuje. Zároveň uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. Kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za chyby si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, kuriérskou službou).

8.39. Ak kupujúci zasiela chybný tovar predávajúcemu, alebo servisnému stredisku, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar, alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné prevzatie tovaru do reklamačného procesu.

Vybavenie reklamácie

8.40. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.

8.41. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.40. písm. a) a c) týchto reklamačných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim, alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa tohto bodu. Ak však predávajúci, alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.42. Predávajúci, alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe zápisom do Formulára pre uplatnenie reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť reklamované chyby tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.17. týchto reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.18.týchto reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.43. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci, alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci, alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.44. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca, alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou, alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.45. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.46. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.17. týchto reklamačných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b) predávajúci chybný tovar vymení.

8.47. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.17. týchto reklamačných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením chyby.

8.48. Pokiaľ sa jedná chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.18. týchto reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých, alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.49. Pokiaľ sa jedná chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chýb a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.18. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých, alebo lepších technických parametrov.

8.50. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.42. týchto reklamačných podmienok. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. Za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb sa považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

8.51. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.17. týchto reklamačných podmienok vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.52. Predávajúci ani záručný servis nezodpovedajú za poškodenie dát a programov v reklamovanom tovare. V tejto súvislosti predávajúci kupujúcemu odporúča vyhotoviť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať z chybného tovaru výmenné pamäťové médiá. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené, alebo prejavujúce sa len pri používaní nelegálneho programového vybavenia.

8.53. Pri zjavne neopodstatnenej reklamácii uplatnenej kupujúcim, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou vznikli. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.54. Zodpovedná osoba t.j. servisné stredisko predajcu, alebo určená osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie spotrebiteľa s výzvou k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, telefonicky, doporučeným listom, alebo iným spôsobom dohodnutým so spotrebiteľom napr. doručením opraveného tovaru a reklamačného protokolu spotrebiteľovi formou doporučenej zásielky.

8.55. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

8.56. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov :

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.57. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej, alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.58. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa  na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v znení neskorších predpisov.

8.59. Ustanovenia týchto reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.


9.  Ochrana osobných údajov

Ručíme za plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Vaše dáta sú šifrované všade kde to je technicky možné.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť Smart Computer, spol.s r.o., so sídlom J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen, IČO: 31 629 881, DIČ: 2020476744, IČ DPH: SK2020476744, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 2755/S. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421-917-636979, písomne na adrese sídla spoločnosti, alebo  e-mailom gdpr@smart.sk.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame sa snažíme čo najviac minimalizovať tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás objednávate, tak aby sme splnili všetky zákonné povinnosti a tak aby sme ochránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje v rozsahu podľa toho v akej súvislosti boli poskytnuté.

Pri registrácii : na registráciu v e-shope sú postačujúce údaje meno, priezvisko, e-mail. Môžete nám poskytnúť aj ďalšie osobné údaje fakturačná adresa, dodacia adresa, telefonický kontakt, IČO ak ste podnikateľ fyzická osoba. Ak sa registrujete cez Vaše konto na sociálnej sieti Facebook alebo Google+ sociálna sieť nám poskytne len Vaše meno a e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov môžete kedykoľvek ukončiť v správe Vášho profilu.

Pri objednávke : od Vás požadujeme osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky a to meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefonický kontakt, IČO ak ste podnikateľ fyzická osoba. Spracúvame tiež záznamy komunikácie v písomnej a elektronickej podobe a informácie o Vašich platbách a platobných metódach.

Pri využívaní služieb stránky : získavame informácie o tom ako ju využívate, kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, aké podstránky navštevujete, kedy a ako sa prihlasujete. Získavame tiež údaje o zariadeniach, ktoré používate na pristupovanie k našim stránkam, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, informáciu z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite a informácie z cookies a podobných zdrojov. Informácie o cookies.


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely skvalitnenia poskytovaných služieb zasielaním dotazníkov spokojnosti a informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu zasielaním informácií o novinkách a aktuálnych ponukách na Vašu e-mailovú adresu. Zrušiť zasielanie týchto e-mailov môžete zmenou nastavenia vo Vašom konte na našej stránke, alebo tým, že v doručenom e-maily kliknete na možnosť „Odhlásiť sa z odberu“.


PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu), alebo plnenie našich zákonných povinností pri uchovávaní údajov v našom účtovníctve, alebo pri sprístupňovaní údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou, alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

alebo ste nám udelili Váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaniam, alebo skvalitniť nami poskytované služby. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.


KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou situácií tu opísaných.

Na Vašu žiadosť : poskytujeme Vaše osobné údaje kuriérskym a prepravným spoločnostiam v prípadoch, keď nezvolíte pri Vašej objednávke „osobný odber“ v našich prevádzkach.

Pri externom spracúvaní : Vaše osobné údaje spracúvajú naši partneri, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Právne dôvody : Vaše osobné údaje môžeme tiež sprístupniť iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatnili naše nároky, alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov, alebo vykonávanie rozhodnutí, naši právni a účtovní poradcovia a auditori.

Analytické a reklamné služby : Partneri, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby zbierajú informácie o Vašej interakcii s našimi, ale aj inými stránkami, umožňujú nám lepšie porozumieť ako využívate našu stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany Vášho súkromia nájdete v Informáciach o cookies.


DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

V prípade oprávneného záujmu, budeme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená a vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracúvať do doby, kým svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.


VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
Z tohto, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva.

Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne, alebo sa zmenili. Môžete si ich opraviť v nastavení Vášho konta, alebo nás kontaktujte, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania. Pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami.  

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/


KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ
Ak máte akékoľvek otázky k použitiu Vašich osobných údajov, k tomuto dokumentu, alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na : gdpr@smart.sk, alebo písomne na adrese sídla našej spoločnosti : Smart Computer, spol.s r.o., J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen.

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.
 


10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

10.2 Ak je kupujúcim spotrebiteľ ( vysvetlené v bode 1.2 Obchodných podmienok ) má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o kúpe tovaru, poskytnutí služby, alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči a to aj bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu tohto dokumentu musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady, alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu tohto dokumentu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

10.11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto dokumentu predtým, ako mu je doručený tovar, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, s výnimkou prípadu že predávajúci navrhne vyzdvihnutie tovaru osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto dokumentu predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

10.17. Ustanovenia článku 10. VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

Príloha č. 1 Formulár na odstúpenie od zmluvy                                      Stiahnuť formulár pre tlač

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu : Smart Computer, spol.s r.o. J.C. Hronského 11, 960 01 Zvolen, (   obchod@smart.sk  )

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:     ...........................................................

– Dátum prijatia tovaru : ................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa : ............................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa : ...............................................................................................................................

– Kúpnu cenu vrátiť poštovou poukážkou : ÁNO / NIE ***

– Kúpnu cenu vrátiť na účet : ÁNO / NIE ***  číslo účtu IBAN  : ...................................................................

– Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............................................

– Dátum ......................................

 

Príloha č.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu Smart Computer, spol.s r.o., J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolenobchod@smart.sk.  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali ako prílohu pri prijatí Vašej objednávky e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu,  najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

11. Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

Spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@smart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spo-trebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu nepre-vyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatív-neho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese

Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto VOP sú platné a pre predávajúceho záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Voči kupujúcemu nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná formou e-mailových správ.

12.2. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil s týmito VOP a jeho súčasťami t.j. Reklamačným poriadkom, článku o Ochrane osobných údajov a práve na Odstúpenie od kúpnej zmluvy, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.3. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Vo Zvolene, dňa 25.05.2018

Zmeny VOP bez predchádzajúceho upozornenia sú vyhradené.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

rýchle dodanie, dobrý výber

Overený zákazník,

Široký výber práve tých notebook tašiek, ktoré som hľadala.

Overený zákazník,

rýchlosť vybavenia objednávky

Overený zákazník,